KOULURAKENNUS.fi

Espoon koulujen sektori-inventointi

Marja Sahlberg, intendentti, arkkitehti, Espoon kaupunginmuseo

Espoon Tilapalvelut-liikelaitoksen tilaama kouluinventointi valmistui alkuvuonna 2017. Työn toteutti arkkitehtitoimisto ark-byroo Oy, ja ohjausryhmässä oli asiantuntijoita tilapalveluiden lisäksi sivistystoimesta ja kaupunginmuseolta.

Inventointi antaa hyvän kuvan Espoon koulurakennusten historiasta, arvoista ja säilyneisyydestä. Työ tarjoaa jatkossa tärkeää taustatietoa kaavoituksen ja korjaushankkeiden tueksi. Inventoinnissa olivat mukana kaikki ennen vuotta 1990 valmistuneet koulurakennukset pihapiireineen, kaikkiaan 82 kohdetta. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin aikanaan kouluiksi valmistuneita taloja, jotka ovat nykyään muussa käytössä.

Työ käynnistyessä kohteista kerättiin tausta-aineistoa arkistoista ja kirjallisuudesta. Kenttätyövaiheessa koulut inventoitiin ulkoa ja sisältä, ja paikan päällä tehtyjä havaintoja verrattiin taustatietoihin. Koulujen lisäksi tarkasteltiin myös niiden yhteydessä olevia opettaja-asuntoja ja pihapiirejä. Kertyneiden tietojen pohjalta rakennukset arvotettiin kaupunkikuvallisten, historiallisten ja arkkitehtonisten arvojen sekä säilyneisyyden perusteella kolmeen luokkaan.

Arvottaminen tehtiin tiiviissä yhteistyössä konsultin ja ohjausryhmän kesken. Koulukohtaiset inventointitulokset syötettiin kaupunginmuseon kokoelmanhallintajärjestelmään. Kirjallinen raportti toimii inventoinnin ja arvotuksen yhteenvetona ja antaa kiinnostavan läpileikkauksen Espoon koulurakentamisen historiasta. Siinä espoolaisia kouluja tarkastellaan yleistä taustaa vasten pyrkien nostamaan esiin paikallisia ominaispiirteitä. Kattavaan kirjallisuusluetteloon on koottu koulukohtaiset tiedot historiikeista, rakennushistoriaselvityksistä ja muista kirjallisista lähteistä.Lue raportti

Espoo inventointi

Espoon koulujen inventointi

Muut inventointiesimerkit

Helsinki
Oulu
Turku
Vantaa